Stamtavle IV - Pedigree IV


1. Johan Ferdinand de Neergaard (1796-1849) Amtmand og godsejer

1.Johan Ferdinand de Neergaard (1796-1849) County clerk and landowner
Han blev født på Ringsted Kloster og blev student fra Herlufsholm i 1814 og cand. jur. i 1818. En embedsmandskarriere fulgte, idet han blev volontør i jydske og lollandske landvæsenskontor, 1820 auskulsulant i rentekammeret, kammerjunker samme år og i 1827 udnævnt til amtmand over Ringkøbing Amt, hvor han tog bolig på Rindomgaard. I 1830 bliver han, samme år som han overtager Fulesang gods, gift med Louise Olsen (1808-66) med hvem han får 6 børn, de 3 af dem født på Rindomgaard. I 1837 blev han udnævnt til amtmand over Præstø Amt. I 1840 bliver han Ridder af Dannebro og i 1842 udnævnt til Kammerherre. I 1838 og 1840 blev han kongevalgt og senere 1842-44 og igen 1846 folkevalgt til stenderforsamlingen for Østifterne i Roskilde.

Johan døde som 53-årig og hans bror Peter Johansen måtte bestyre Fuglesang 
gods, mens hans kone og små børn flyttede til Københavnsområdet.

He was born at Ringsted Kloster and became a student from Herlufsholm in 1814 and cand. jur. in 1818. A career as a civil servant followed, as he became a volunteer in the Jutland and Lolland Land Office, in 1820 ausculsulant in the interest chamber, chamber junker the same year and in 1827 appointed county governor of Ringkøbing County, where he took up residence at Rindomgaard. In 1830, the same year he takes over Fulesang estate, he gets married to Louise Olsen Louise Olsen (1808-66) with whom he has 6 children, the 3 of them born on Rindomgaard. In 1837 he was appointed county governor of Præstø County. In 1840 he became a Knight of Dannebro and in 1842 was appointed Chamberlain. In 1838 and 1840 he was elected king and later 1842-44 and again 1846 elected to the stender assembly for Østifterne in Roskilde.

Johan died at age 53 and left his brother Peter Johansen to manage his estate Fuglesang, while his wife and young children moved to Copenhagen area.


 

                                               The County Clerk's 6 children from left: Johan, Anna Henriette Elisabeth, Louise Oline, Carl Peter Ulrich, Marie Lucie and Rolf Viggo. Picture from 1859.


BØRN                                                                                               CHILDREN

Carl Peter Ulrich (1831-1863)

Carl Peter Ulrich (1831-1863)
Fik en musikalsk uddannelse, levede på Fuglesang, blev aldrig gift og døde allerede som 31 årig.


Got a musical education, lived on Fuglesang estate, never got married and died already at the age of 31.

Johan Thomas Oluf (1834-1921) Ingeniør og godsejer

Johan Thomas Oluf (1834-1921) Engineer and landowner

Johan Thomas Oluf, blev født på Rindomgård i 1834. Som 16-årig blev han udpeget som ejer til selve Gunderslevholm, uden de vestlige arealer Castrup, Charlottendal og skovene der omkring. Han tog i 1854 adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt, i de dage en sikkert usædvanlig uddannelse for en godsejer og blev cand. polyt. i 1860.

Af offentlige hverv var han i 36 år tra 1861 til 1885 og fra 1892 til 1904 formand for Gunderslev sogneråd og ligeledes i 36  år fra 1871 til 1907 medlem af Sore Amtsrad. 1866 var han medstifter og medlem af direktionen for Sparekassen for Næstved og Omegn, 1905-07 dens formand. Han blev etatsråd i 1884. I 1887 Ridder af Dannebro, i 1892 DM og i 1897 kammerherre.

Han blev gift i 1869 med Anna Marie Elisabeth Antoinette Castenschiold (1850-1913) datter af distriktslæge i Næstved Lorentz V. Castenschiold (1807-1903) og Vilhelmine Charlotte Elisa Olsen. De fik en søn Ferdinand Lorenz (1874-1938).


Johan Thomas Oluf, was born in at Rindomgård in 1834. At the age of 16, he was appointed owner of Gunderslevholm itself, without the western areas of Castrup, Charlottendal and the surrounding forests. In 1854 he took the entrance exam to the Polytechnic, in those days a certainly unusual education for a landowner and became cand. polyt. in 1860.


Of public office he was for 36 years tra 1861 to 1885 and from 1892 to 1904 chairman of Gunderslev parish council and also for 36 years from 1871 to 1907 member of Sore Amtsrad. In 1866 he was co-founder and member of the board of Sparekassen for Næstved og Omegn, 1905-07 its chairman. He became state councilor in 1884. In 1887 Knight of Dannebro, in 1892 DM and in 1897 chamberlain.

He was married in 1869 to Anna Marie Elisabeth Antoinette Castenschiold (1850-1913) daughter of district physician in Næstved Lorentz V. Castenschiold (1807-1903) and Vilhelmine Charlotte Elisa Olsen. They got one son Ferdinand Lorenz (1874-1938).


BARN af Johan Thomas & Marie


CHILD of Johan Thomas & Marie

Ferdinand Lorenz (1874-1938) En særpræget og elskelig personlighed

Ferdinand Lorenz (1874-1938) A distinctive and lovable personality

Han blev født pà Gunderslevholm og død sammested i 1938. Han blev student i 1892 fra Borgerdyd skolen i Kobenhavn og tog i 1899 den juridiske embedseksamen. Fra 1902 til 1921 var han forpagter af det nyligt erhvervede Holløse Mølle og i 1902 gift med Marie Henriette Dorothea Hansen (1876-1970). Ferdinand overtog først Gunderslevholm i 1921 ved faderens død, men havde jo allerede siden 1912 stået for driften. 

Af offentlige hverv påtog han sig at være formand for Skelby sogneråd fra 1909-13 og for Gunderslev fra 1917-19. Desuden var Ferdinand, ved faderens afgang i 1907, medlem af direktionen og fra1931-38 formand for bestyrelsen for Sparekassen for Næstved og omegn. Endelig var han medlem af bestyrelsen for den neergaardske slægtsforening fra 1908 til sin død.

Ferdinand og Marie forblev barnløse, men tog to små piger i pleje.

Gunderslevholm blev købt af Viggo Neergaard (1881-1965) i 1947.


He was born on Gunderslevholm and died at the same place in 1938. He became a student in 1892 from the Borgerdyd school in Copenhagen and in 1899 took the law degree. From 1902 to 1921 he was a tenant of the newly acquired Holløse Mill and in 1902 married Marie Henriette Dorothea Hansen (1876-1970). Ferdinand first took over Gunderslevholm in 1921 at the death of his father, but had already been in charge of the operation since 1912.

By public office he undertook to be chairman of Skelby parish council from 1909-13 and for Gunderslev from 1917-19. In addition, at his father's departure in 1907, Ferdinand was a member of the Executive Board and from 1931-38 chairman of the board of Sparekassen for Næstved and the surrounding area. Finally, he was a member of the board of the Neergaard Family Association from 1908 until his death.

Ferdinand and Marie remained childless, but took care of two little girls.

Gunderslevholm was bought by Viggo Neergaard (1881-1965) in 1947.

Marie and Ferdinand on their silver wedding day in 1927


Rolf Viggo (1837-1915) Kulturformidler og godsejer

Rolf Viggo (1837-1915) Cultural mediator and landowner
Han blev født på Lindersvold ved Præstø. Rolf Viggo blev student i 1857; han synes at have taget alt med stor ro, idet han først bliver cand. polit. 10 år senere - efter moderens død. Han overtog i 1867 Fuglsang og Priorskov godser, der endnu i 1852 var pà knap 700 tdr. hartkorn med ca. 1.500 tdr. land skov. Det viste sig, at den af hans far i 1842 opførte hovedbygning havde fået svamp - vel nok pga. den for ringe brug af huset i moderens tid, idet hun jo helst opholdt sig enten i Amaliegade eller i Søllerød i hendes forældrenes gamle hjem. Han besluttede derfor at bygge et helt nyt hus tegnet af arkitekt Zinn og det blev ganske pragtigt udstyret indvendigt med mange flotte detaljer i havestue samt indrettelsen af en mægtig musiksal i hele den tværgående vestfløj. Det stod færdigt i 1869. Det siges, at han opførte huset i anledning af sin forlovelse med Thekla Gähler (1845-1937), men af ukendte årsager blev der ikke noget giftermål. Der har uden tvivl varet mange kunstnere og musikudøvere som gæster hos ham og qua dette kommer giftermålet i 1885 med den 30 år yngre Bodil Hartmann (1867-1959), gudbarn af H.C. Andersen, og barnebarn af den gamle berømte komponist J.PE. Hartmann. Det kunstneriske islæt, navnlig af musikere, fik hver sommer yderligere næring i årene fremover, og dette fortsatte faktisk helt til 1959.

Om Rolf Viggo Neergaard selv drev gården vides ikke, men han interesserede sig i hvert fald for en masse andre ting som fotografi og naturmedicin.


Ægteskabet på Fuglsang mellem Rolf Viggo og Bodil forblev barløst, og Ferdinand Neergaard på Gunderslevholm var indsat som første universalarving til Fuglsang, men han døde i 1938, længe før onklens enke. Da Bodil i 1915 bliver alene opretter hun Sønderskov-hjemmet for løsladte fanger  i 1918, hun opretter også et hjem for fattige københavnerbørn, og den gamle Færgegaard i Sundby bliver indrettet til sommerlejr. Alle disse nye aktiviteter rystede økonomien. Hun fjernede sig mere og mere fra sin mands slægtninge og rette arvinger, og hun lod i stigende grad tilfredsstille sine egne ambitioner som "den gode frue på Fuglsang".

I 1947 bliver det overtaget af Det Classenske Fidecommis' (DCFs) ved hjælp af en uhæderlig advokat og den dag idag fungerer det som refugium for musik elskere.


He was born on Lindersvold near Præstø. Rolf Viggo became a student in 1857; he seems to have taken everything in stride, first becoming a cand.polit. 10 years later - after the mother's death. In 1867 he took over Fuglsang and Priorskov estates, which still in 1852 were almost 700 tdr. Hartkorn with approx. 1,500 tdr. Land forest. It turned out that the main building built by his father in 1842 had caught a sponge - probably due to the poor use of the house in the mother's time, as she preferred to stay either in Amaliegade or in Søllerød in her parents' old home. He therefore decided to build a brand new house designed by architect Zinn and it was quite beautifully equipped inside with many beautiful details in the garden room as well as the layout of a mighty music hall throughout the transverse west wing. It was completed in 1869. It is said that he built the house on the occasion of his engagement to Thekla Gähler (1845-1937), but for unknown reasons there was no marriage. There have undoubtedly been many artists and musicians as guests with him and qua this comes the marriage in 1885 with the 30 year younger Bodil Hartmann (1867-1959), godchild of H.C. Andersen (the famous storyteller), and grandson of the old famous composer J.PE. Hartmann. The artistic touch, especially by musicians, was further nurtured every summer in the years to come, and this actually continued until 1959.

It is not known whether Rolf Viggo Neergaard ran the farm himself, but he was at least interested in a lot of other things such as photography and natural medicine.

The marriage on Fuglsang between Rolf Viggo and Bodil remained childless, and Ferdinand Neergaard on Gunderslevholm was installed as the first universal heir to Fuglsang, but he died in 1938, long before his uncle's widow. When Bodil was left alone in 1915, she set up the Sønderskov home for released prisoners in 1918, also she set up a home for poor Copenhagen children, and the old Færgegaard in Sundby was converted into a summer camp. All these new activities shook the economy. She distanced herself more and more from her husband's relatives and rightful heirs, and she increasingly let her own ambitions as "the good lady at Fuglsang" be satisfied.

In 1947 it was taken over by the Classenske Fidecommis' (DCFs) with the help of a dishonest lawyer and to this day it serves as a refuge for music lovers.
Louise Oline Julie Charlotte (1840-1900) 
Louise Oline Julie Charlotte (1840-1900) 

Det næste barn hos amtmandsparret blev en datter, Louise Oline Julie Charlotte, født på Lindersvold og død på Møllerup, som hun ejede fra 1863. Hun sagdes at vare ganske musikalsk og var interesseret i malerkunst. Det blev fortalt om hende, at hun med sin 1 år yngre søster var pà en Europarejse, hvor hun bl.a. mødte frihedshelten Garibaldi, der samlede Italien ved Napoleon III's hjælp. Det var i 1860, for hun blev gift den 4. oktober eller samme år med Frederik greve Ahlefeldt-Laurvig (1834-88), som hun havde truffet på sin rejse. De fik tre børn.


The next child of the county couple was a daughter, Louise Oline Julie Charlotte, born in Lindersvold and died in Møllerup, which she owned from 1863. She was said to be quite musical and was interested in painting. It was told about her that she and her 1 year younger sister were on a European trip, where she, among other things. met the freedom hero Garibaldi, who united Italy with the help of Napoleon III. It was in 1860, for she was married on October 4, or the same year, to Frederik Count Ahlefeldt-Laurvig (1834-88), whom she had met on her journey. They got tree children.