Bestyrelse - Board

Bestyrelsens sammensætning - Board structure

Bestyrelsesmedlemmer - Board membersAndré de Neergaard
Formand
ChairmanUlrik de Neergaard
Kasserer
Tressurer
Line Bruun de Neergaard


Line Bruun de Neergaard
Bestyrelses Suppleant
Deputy Board Member


Eigil de NeergaardAndreas de NeergaardBestyrelsen
Board
Bestyrelsen består af 3 eller 4 personer, hvoraf mindst 1 skal være en mand. De skal opfylde betingelserne for medlemskab af foreningen og for adgang til Generalforsamlingen.


The board consists of 3 or 4 people, of which at least 1 must be a man. They must meet the conditions for membership of the association and for admission to the General Meetings.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 3 år. Når den treårige valgperiode er udløbet, afgår medlemmet af bestyrelsen, men kan genvælges.Board members are elected for a period of  3 years. When the three-year term has expired, the member of the Board of Directors resigns, but can be re-elected.

Der vælges 1 suppleant, der ligeledes afgår efter en periode på 3 år, men som kan genvælges. 
1 deputy is elected, who also resigns after a period of 3 years, but who can be re-elected.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
In the event of a tie, the chairman's vote is decisive.

Bestyrelsen vælger selv et af sine medlemmer til formand og fordeler forretningerne mellem medlemmerne indbyrdes.


The board of directors itself elects one of its members as chairman and divides the business among the members among themselves.

Bestyrelsen mødes efter behov og indkaldes skriftligt af formanden med 14 dages varsel og en dagsorden. Efter hvert bestyrelsesmøde etableres et skriftligt referat, som fordeles mellem bestyrelsens medlemmer og opbevares af bestyrelsens formand.


The Board of Directors meets as required and is convened in writing by the Chairman with 14 days' notice and an agenda. After each board meeting, a written minutes are established, which are distributed among the board members and kept by the chairman of the board.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og varetager alle foreningens anliggender. Dens medlemmer står foreningen til ansvar for sine handlinger og kan af denne med en majoritet af 3/4 af de afgivne stemmer efter behørig indkaldelse på en ordinær Generalforsamling eller på to ekstraordinære Generalforsamlinger efter hinanden med ikke over 1 måneds mellemrum afskediges og derefter eventuelt ved domstolene sagsøges eller tiltales for muligt misbrug af deres stilling.


The board represents the association externally and handles all the association's affairs. Its members are the association responsible for its actions and may be dismissed by a majority of 3/4 of the votes cast by proper convening of an ordinary General Meeting or at two extraordinary General Meetings in a row not more than 1 month apart and then possibly in the courts. sued or prosecuted for possible abuse of their position.


Bestyrelsens hverv er ulønnet, men den har ret til at antage lønnet medhjælp og afholde alle de dermed og med administrationen i det hele forbundne omkostninger under regnskabsmæssigt ansvar over for slægtsmødet.
The duties of the board of directors are unpaid, but it has the right to accept paid assistance and bear all the costs associated therewith and with the administration as a whole under accounting responsibility to the family meeting.
Interne revisorer
Internal accountants
Peter Kasper de Neergaard

Tobias Neergaard Theil Eriksen

Peter Kasper de Neergaard

Tobias Neergaard Theil Eriksen